Vattenkraft

Vattenkraften i Sverige
Vattenkraften i Sverige

Vattenkraften är en helt förnybar och viktig källa till dagen elektricitet. Vattenkraften hade inte kunnat funnits utan solens påverkan då det är solen som värmer vattnet i haven så att det avdunstar. Denna avdunstning blir sedan till moln, efter att det kondenserat, och bildar snö och regn. Nederbörden från dessa moln kommer att forsa i både älvar och åar för att så småningom komma tillbaka till haven. Ur vattnets resa mot sin slutdestination kan man använda energin för att utvinna elektricitet.

Så fungerar vattenkraft

Nederbörden som faller samlas upp i vattenmagasin. I ett vattenkraftverk får man ut energi genom att utnyttja lägesenergin mellan två nivåer. Man låter vattnet falla och desto större fallhöjd desto mer energi fås ut. För att kunna öka fallhöjden byggs dammar, det är de som skapar dessa stora vattenmagasin. Vattenmagasinen gör det möjligt att anpassa elproduktionen efter användning. Behövs mer el, som under vintern, kan dammarna öppnas mer för att låta mer vatten passera.  Vattnet passerar en turbin som driver en generator där elen produceras och distribueras vidare. Efter detta får det naturliga kretsloppet fortsätta, vattnet når hav och sjöar, avdunstar, bildar moln som producerar nederbörd vilket fyller upp vattenmagasinen igen. Vattenkraft är en mycket gammal uppfinning som funnits i Norden ända sedan 1200-talet i mindre former. Dammarna som finns idag skapar en störning i ekosystemet och slår hårt mot vissa fiskarter. Det må vara en förnybar källa till el, men den miljöpåverkan som ett vattenkraftverk för med sig kan i vissa fall vara stor. Dammarna utgör vandringshinder för fiskarterna som brukar lekvandra. På grund av detta har flera svenska lax- och havsöringsstammar slagits ut. Kraftverksdammarna har även bidragit till att vissa fiskarter idag blivit upptagna på rödlistan över hotade arter. Då fiskarter ökar eller minskar så påverkar det resten av kedjan också. Andra vattendjur påverkas av fiskens tillbakagång och det är detta som skapar det störda ekosystemet. Dammarna skapar naturligtvis konstanta svängningar i vattenståndet och detta är det inga arter som riktigt kan anpassa sig till. Ena stunden är det torrt, sedan är det plötsligt massor av vatten som passerar området.

Vattenkraften i Sverige

Vattenkraften är en viktig källa till el för oss i Sverige. Den el som produceras i svenska vattenkraftverk motsvarar årligen cirka 45 procent av den totala elproduktionen. Många av de svenska älvarna har vattenkraftverk och det finns idag drygt 1 800 vattenkraftverk i Sverige. De flesta av dessa är små och endast cirka 50 av dessa har en effekt på över 100 MW. Det största vattenkraftverket är Harsprånget i Luleälven som har en maximal effekt som är nästan lika stor som ett kärnkraftverk. Fler riktigt stora vattenkraftverk lär det inte bli frågan om då riksdagen har beslutat att bland annat Torne älv, Pite älv, Kalix älv och Vindelälven inte får byggas ut med vattenkraftverk. De flesta vattenkraftverk idag byggdes på 1950- och 60-talet och istället för att bygga nya så satsas det på att modernisera dessa och att genomföra fler satsningar för att minska påverkan på miljön.