Naturgaskraft

Naturgas finns lagrat i jordskorpan och består till största delen av metan. Naturgas används bland annat till industriella processer, för kraft och värmeproduktion och för uppvärmning av fastigheter. Efter kol och olja är naturgas den råvara som används mest till energiförsörjning och svarar för en fjärdedel av världens energiförsörjning. I Sverige ligger vi dock efter på den punkten och här står naturgas endast för ungefär tre procent av energiförsörjningen.

Naturgasdrivna värme- och kraftverk

Naturgas har en väldigt hög verkningsgrad vilket gör värme- och kraftverk som använder naturgas högeffektiva, vilket lett till att många länder stegvis börjat använda naturgas för elproduktion istället för kol. Nybyggda anläggningar är oftast så kallade gaskombikraftverk och producerar både el och värme. I Sverige ligger vi som sagt lite efter med att använda naturgas för vår energiförsörjning och ungefär 34 000 hushåll är anslutna till naturgasnätet. Dessa hushåll använder naturgasen till största del för uppvärmning. De två sätt som används för att producera el av naturgas är i gasturbiner och i ångkraftverk. I gasturbinen antänder man gasen under övertryck och man får då förbränningsgaser med en hög temperatur och högt tryck. Det är dessa förbränningsgaser som kommer driva gasturbinen som i sin tur driver generatorn som omvandlar energin till el. När förbränningsgaserna gjort sitt i turbinen kan de föras vidare till en spillvärmepanna där dessa varma gaser används för att framförallt ge värme till fjärrvärmenätet. De kan också användas till att producera mer el. I ett ångkraftverk sker processen lite annorlunda. Här förbränns naturgasen och värmer upp vatten som bildar ånga. Ångan i sin tur driver en turbin som driver generatorn som skapar el. Att använda gasturbiner är dock vanligare än att förbränna gasen i ett ångkraftverk. Elproduktion i anläggningar där gasturbinen är standard är idag den dominerande lösningen när det gäller byggandet av nya kraftverk. Anläggningskostnaden blir lite högre för ett kraftverk med gasturbiner men då dessa kraftverk har högre verkningsgrad än andra kraftverk så kompenserar det den högre kostnaden. Tar man även hand om spillvärmen blir denna fördel ännu mer påtaglig och det tar inte lång tid innan man tagit igen den högre investeringskostnaden.

Miljöpåverkan

Miljöpåverkan
Miljöpåverkan

Naturgas är miljövänligare än kol och olja men naturgasen är också ett fossilt bränsle, liksom kol och olja. Men bland dessa tre bränslen är naturgasen den som bidrar minst till utsläppen av koldioxid. Jämfört med kol släpper naturgas ut 40 procent mindre koldioxid och 25 procent mindre koldioxid än olja. Utsläpp av andra ämnen som svavel och kväveoxider är mycket mindre från naturgas än från kol och olja. Flytande naturgas kan användas som drivmedel i fartyg och båtar och sjöfarten skulle då slippa den svavelhaltiga tjockoljan vilket skulle leda till noll utsläpp av partiklar och svavel och mycket mindre utsläpp av kväveoxider. Naturgasen transporteras i ledningar under mark och under byggtiden av detta uppstår dock stora ingrepp i landskapet vilket för stunden kan skapa en del problem. Trots det går det inte komma ifrån att naturgasen är ett mycket bättre val än kol och olja, och tills ännu bättre miljövänliga lösningar med hög verkningsgrad och effektivitet kommer för kraft och värmeverk är naturgas en utmärkt råvara.