Klimatmål för en hållbar framtid

Vi står inför stora utmaningar om vi vill vända den negativa klimattrenden och se till så att våra barn i framtiden får en planet som går att leva på. För att komma till rätta med klimatförändringar, temperaturhöjningar och miljöproblem har en rad olika klimatmål satts upp, till exempel Parisavtalet. Det är viktigt att varje land, varje stad och varje människa strävar efter att uppnå de överenskommelser som finns avtalade för att vi tillsammans ska kunna säkerställa en trygg framtid för kommande generationer. I den här artikeln ska jag skriva mer om hur Sverige arbetar för att uppnå klimatmålen.

Naturvårdsverket och energi

Det finns en rad olika områden inom arbetet för hållbar utveckling och en mängd olika förändringar som måste genomföras för miljö och klimat. Energi är ett sådant område. Naturvårdsverket har en central roll i arbetet för miljö och klimat kopplat till energi. Tillsammans med andra viktiga myndigheter strävar Naturvårdverket efter att uppfylla ett antal övergripande mål. Dessa mål handlar bland annat om frisk luft, levande skogar, sjöar och vattendrag samt att begränsa vår klimatpåverkan. Människans utsläpp av koldioxid har gett upphov till växthuseffekten. Växthuseffekten höjer jordens medeltemperatur, vilket i framtiden kan orsaka dramatiska naturkatastrofer. Det viktigaste miljömålet just nu är därför antagligen just att begränsa vår inverkan på klimatet.

Begränsad klimatpåverkan

Begränsad klimatpåverkan
Begränsad klimatpåverkan

FN har satt upp klimatmål som bland annat säger att klimatförändringarna ska stabiliseras, kontrolleras och hållas på en nivå som inte hotar mänskligheten. Det gäller att stoppa temperaturhöjningarna innan de skadar planeten bortom vad den kan återhämta sig från. Det innebär att temperaturhöjningen måsta hållas under 2 grader, helst mindre. För att uppnå detta måste vi på kort tid begränsa utsläppen av koldioxid i atmosfären. Målet är att utsläppen av växthusgaser ska vara nästan eliminerat runt vi går in i den andra halvan av århundrandet. Som alla förstår kräver detta snabbt dramatiska förändringar av vårt sätt att leva. Vi måste konsumera mindre, flyga mindre, äta mer klimatsmart och i allmänhet tänka mer på miljö och klimat i våra vardagsrutiner. Med det handlar också om att ställa om till förnybar energi.

Vad måste göras?

Naturvårdsverket har som sagt en central roll i arbetet för att uppnå miljömålen. Som en del av sin verksamhet sammanställer de en uppföljning varje år. I den går de igenom samtliga miljömål; de undersöker hur vi ligger till i arbetet med att uppfylla målen och rekommenderar olika åtgärder som behövs. Sammanställningen lämnas till regeringen. Totalt arbetar ungefär 30 myndigheter för att uppnå miljömålen. Varje myndighet får olika instruktioner som de måste åtfölja. De lämnar i sin tur en rapport vidare till Naturskyddsverket. På så vis styrs arbetet av regeringen och övervakas av Naturskyddsverket.

Men om vi ska uppnå målen räcker det inte med myndigheternas arbete. Det krävs att medborgare tillsammans drar sitt strå till den gröna stacken. Alla behöver se över sina vanor och bli mer klimatsmarta. Det är så klart inte vanliga människors ansvar att uppfinna ny miljövänlig teknik eller förnybara drivmedel till bilar, men alla kan hjälpa till genom att till exempel äta veganskt, resa mer kollektivt och shoppa mindre.