Geotermisk energi

Den värme som finns i jordens inre är det som kallas för geotermisk energi. Denna sorts värme kan komma från tiden när jorden bildades eller från värme som skapas vid radioaktivt sönderfall i jordens inre. Islands gejsrar är ett bra exempel på geotermisk energi, där varmt vatten tränger ända upp till jordytan.

Vill man ta tillvara på denna energi så får man borra djupt. Den geotermiska energin finns lagrad i form av ånga eller hett vatten. Genom att pumpa ner kallt vatten till det heta vattnet värms det kalla vattnet upp och kan därmed användas till uppvärmning av exempelvis hus.

Utvinning och användning av geotermisk energi

Det går att skapa både el och värme från den geotermiska energin, men det är betydligt mer effektivt att använda energin som värmekälla. Trots det så produceras det faktiskt el av den geotermiska energin, men andelen är försvinnande liten. Av världens elförbrukning är 0,3 procent producerad genom denna form.

När man tar tillvara på bergvärmen krävs inte borrhål djupare än några meter, och en värmeväxlare. Däremot brukar bergvärmebrunnar som installeras idag ha ett djup på mellan 100–250 meter.Bergvärme i Sverige är en ganska populär investering bland husägare och idag finns över 300 000 bergvärmeanläggningar för detta ändamål. Investeringskostnaden för bergvärme är hög men anledningen till att det investeras i bergvärme är att det är en investering som kommer löna sig relativt fort ändå. Mer än hälften av den värme som utvinns från geotermisk energi används för uppvärmning av byggnader och för fjärrvärme. Den andra hälften används för att värma upp bassänger och liknande och värmen används även inom industrin och inom jordbruket.

När man omvandlar geotermisk energi till elektricitet måste man borra flera kilometer djupa hål.Det blir då en mycket dyr investering. Anledningen till att man måste borra så djupt är att värmen som finns i vattnet måste bli så pass hög för att kunna driva en turbin. Idag är det uppåt 30 länder som producerar geotermisk elenergi, men andelen producerad el är liten. För att få ut elenergi byggs geotermiska kraftverk. Dessa har alltid byggts på ytterkanterna av de tektoniska plattorna på grund av att det är här som geotermiska källor med höga temperaturen finns nära marknivå och man slipper då borra så djupt som man hade behövt på andra platser. Projekt för att kunna driva effektiva geotermiska kraftverk på andra platser pågår dock sedan tio år tillbaka.

Miljöpåverkan

Miljöpåverkan
Miljöpåverkan

Från de geotermiska brunnarna läcker växthusgaser som varit fångade nere i jordskorpan nu ut i atmosfären. Mängden är dock försumbar i jämförelse med utsläppen av växthusgaser vid förbränning av fossila bränslen och vissa geotermiska kraftstationer har system för att minska dessa utsläpp. Farliga ämnen som kvicksilver och arsenik kan följa med det nerpumpade vattnet på vägen upp igen. Skulle dessa ämnen komma ut i sjöar eller floder blir vattnet farligt att dricka och påverkar naturen mycket negativt. Men det finns kraftstationer med en lösning på detta också, man kan nämligen spruta tillbaka dessa ämnen in i jordskorpan. Pumpar man ner vätska med högt tryck för att skapa sprickor finns risken att markstabiliteten påverkas och det kan även utlösa seismisk aktivitet som jordbävningar.

Slutligen så kan man konstatera att utvinning av geotermisk energi är väldigt miljövänlig som den är, men kan göras ännu miljövänligare om man ser till att kraftstationerna inte låter gas och farliga ämnen lämna jordskorpan. Geotermisk energi kommer vi höra mycket om i framtiden.

Miljöpåverkan